Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński

Mieszkanie Koszalin ul. Wańkowicza

Km 512/23

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI
ELEKTRONICZNEJ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie
art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 29.05.2024 na portalu https://elicytacje.
komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja
lokalu mieszkalnego położonego przy Wańkowicza 12/1, 75-950 Koszalin, dla którego Sąd
Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Andersa 34,
Koszalin, 75-950 Koszalin) prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00043836/6.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny numer 1 stanowiący odrebną nieruchomość, o powierzchni użytkowej 44,84
m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju wraz z udziałem 127/10000
części nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie
służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 05.06.2024 o
godzinie: 10:00.
Suma oszacowania wynosi 248 950,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy
oszacowania i wynosi 186 712,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć
rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 24 895,00
zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 75 1500 1096 1210 9008
5783 0000 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia
rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant
zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania
postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i
oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza
nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym
imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania
wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik,
ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze
urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą
nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie
przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni
powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się
również protokół opisu i oszacowania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy
bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły
powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i
uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub
przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni
przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z
chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
Grzegorz Mrowiński