Działka rolna Kopnica gm. Darłowo

Km 821/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 99828/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-06-2021r. o godz. 11:00 w kancelarii mieszczącej się w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 155/2 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 15 o powierzchni 3,65 ha stanowiącą grunty orne z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej
należącej do dłużnika:Konrad Węglewski
położonej: 76-150 Darłowo, Kopnica,
dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 99828/4 [NKW: KO1K/00099828/4]
Suma oszacowania wynosi 438 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 328 500,00zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 43 800,00 zł w kasie kancelarii lub lub na urzędowe konto komornika: Santander Bank Polska SA 75 15001096 1210 9008 5783 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie natomiast z art 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy do godziny osiemnastej dnia następnego (nie dotyczy dni wolnych od pracy).
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
Grzegorz Mrowiński

Duże mieszkanie w Darłowie

Km 695/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 100649/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-06-2021r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie I Wydział Cywilny przy ul. Andersa 17 w sali 4A odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej  stanowiącej   lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 131,80 m2 wraz z udziałem 3533/10000 w nieruchomości wspólnej  położony na pierwszej i drugiej kondygnacji (lokal dwupoziomowy) w budynku w zabudowie wolnostojącej   

należący  do dłużnika:Andrzej Owczarek i Alicja Owczarek

położony: 76-150 Darłowo, Emilii Plater 30, Darłowo, 

dla którego  Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych 

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 100649/6   [NKW: KO1K/00100649/6]

Suma oszacowania wynosi 317 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    237 900,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 720,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Santander Bank Polska SA III O/Koszalin 75 15001096 1210 9008 5783 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
Grzegorz Mrowiński

Niewielki domek z działką Mścice gm. Będzino

Km 1626/13


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 85607

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-07-2021r. o godz.14:00 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie I Wydział Cywilny przy ul. Andersa 17 w sali 5A odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 114/28 o powierzchni 0,0505 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym konstrukcji szkieletowej drewnianej, o faktycznej powierzchni uzytkowej 68,67 m2,
położonej: 76-031 Mścice, gmina Będzino, należącej do dłużnika:Seweryn Duszyński
dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 85607 [NKW: KO1K/00085607/8]
Suma oszacowania wynosi 161 880,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 121 410,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 188,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska SA III O/Koszalin 75 15001096 1210 9008 5783 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
Grzegorz Mrowiński

Działki rolne Biesiekierz

Km 850/19

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 4679

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-05-2021r. o godz. 11:00 w kancelarii komornika mieszczącej się w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 155/2 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej
rolne działki gruntu nr 300/1, 223, 266/1, 279/1, 294/1 oraz 253/3 o łącznej powierzchni 7,7500 ha
należącej do dłużnika:Andrzej Walczak
położonej: 76-039 Biesiekierz, Biesiekierz,
dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 4679 [NKW: KO1K/00004679/2]
Suma oszacowania wynosi 292 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 146 200,00zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 29 240,00 zł w kasie kancelarii lub lub na urzędowe konto komornika: Santander Bank Polska SA 75 15001096 1210 9008 5783 0000 najpóźniej w dniu poprzedzjącym przetarg.

Zgodnie natomiast z art 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy do godziny osiemnastej dnia następnego (nie dotyczy dni wolnych od pracy).
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
Na dwa tygodnie przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
Grzegorz Mrowiński

Nieruchomość przemysłowa w Koszalinie ul. BOWiD

Km 906/15

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 53345
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-05-2021r. o godz.12:00 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie przy ul. Andersa 17 w sali nr 5a odbędzie się pierwsza licytacja prawa użytkowania wieczystego do dnia 2089-12-05 działki gruntu nr 5/17 o powierzchni 0,6675 ha, oraz prawa własności posadowionego na tej działce – stanowiącego odrębną nieruchomość – budynku byłego hotelu robotniczego z dobudowaną częścią biurową, o łącznej powierzchni użytkowej 1 119,10m2
należącego do dłużnika: Marek Piasecki
położonych w Koszalinie przy ul. Bowid 15,
dla których Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00053345/0
Suma oszacowania wynosi 770 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 577 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 77 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska SA III O/Koszalin 75 15001096 1210 9008 5783 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
Grzegorz Mrowiński

Działka Węgorzewo

Km 1011/18

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 106893

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-05-2021r. o godz.11:00 w w kancelarii komornika w Koszalinie ul. Zwycięstwa 155/2 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej działki gruntu nr 260/4, 260/23, 260/24, 413 o łącznej powierzchni 1,3932 ha, wg mpzp opisane jako „Tereny łąki i pastwisk”
należącej do dłużnika:Robert Zabłocki
położonej: 76-004 Sianów, Węgorzewo,
dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 106893 [NKW: KO1K/00106893/3]
Suma oszacowania wynosi 16 720,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 8360,00zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 1 672,00 zł w kasie kancelarii lub lub na urzędowe konto komornika: Santander Bank Polska SA 75 15001096 1210 9008 5783 0000 najpóźniej w dniu poprzedzjącym przetarg.

Zgodnie natomiast z art 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy do godziny osiemnastej dnia następnego (nie dotyczy dni wolnych od pracy).
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
Grzegorz Mrowiński

Działka rolna

Km363/20

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 98317

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-05-2021r. o godz. 10:00 w kancelarii mieszczącej się w Koszalinie ul. Zwycięstwa 155/2 odbędzie się druga licytacja nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki gruntu nr 120/34 o powierzchni 0,3000 ha, stanowiącej grunty orne, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oznaczona jako teren, któy może być przeznaczony pod zabudowę
należącej do dłużnika:Adam Pudelski
położonej: 76-037 Będzino, Śmiechów,
dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 98317 [NKW: KO1K/00098317/2]
Suma oszacowania wynosi 229 680,00zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 114 840,00zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 22 968,00 zł w kasie kancelarii lub lub na urzędowe konto komornika: Santander Bank Polska SA 75 15001096 1210 9008 5783 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie natomiast z art 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia (w trakcie licytacji). Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy do godziny osiemnastej dnia następnego (nie dotyczy dni wolnych od pracy).
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
Grzegorz Mrowiński