Udział 1/3 część we współwłasności domu Chałup gm. Świeszyno

Km 628/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na
podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-08-2022 o
godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie z siedzibą przy Andersa 34,
75-626 Koszalin, pokój 11, odbędzie się pierwsza licytacja
ułamkowej części nieruchomości, której właścicielem jest MIECZYSŁAW SZOCIK położonej
przy Chałupy 18, 76-024 Świeszyno , dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział
VI Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Andersa 34, Koszalin, 75-950 Koszalin) prowadzi księgę wieczystą
o numerze KO1K/00008421/7.
Opis nieruchomości:
udział 1/3 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej składającej się z niezabudowanej
działki gruntu nr 84/5 o pow. 0,0646 ha oraz działki gruntu nr 84/3 o pow. 0,1823 ha,
zabudowanej wolnostojącym przedwojennym budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy
106,00 m2, z poddaszem mieszkalnym, w części podpiwniczonym oraz zniszczonymi
parterowymi budynkami gospodarczymi, w tym jeden o konstrukcji murowano-drewnianej i
pow. zabudowy 51,00 m2 oraz drewnianym o pow. zabudowy 17,00 m2
Suma oszacowania wynosi 65 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy
oszacowania i wynosi 49 350,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć
rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 580,00
zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej
w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego
postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander bank SA III O. w Koszalinie 75 1500 1096 1210 9008 5783 0000.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik,
ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze
urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą
nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie
przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.
15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Andersa 34, Koszalin, 75-626
Koszalin.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy
bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły
powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i
uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub
przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni
przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z
chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w
wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
Grzegorz Mrowiński

Działka z małym domkiem Gorzebądz gm. Darłowo

Km 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 111138
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-09-2022r. o godz.12:30 w Sądzie Rejonowym w
Koszalinie I Wydział Cywilny ul. Andersa 17 w sali 3A odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości
stanowiącej
działkę gruntu nr 19/6 o powierzchni 0,0791 ha, stanowiącą tereny mieszkaniowe, z dostępem do drogi
publicznej, zabudowaną parterowym budynkiem mieszkalnym, dobudowanym w latach 2008-2009 do
przedwojennego budynku mieszkalnego połozonego na sąsiedniej działce 19/5
należącej do dłużnika:MARIUSZ JACYSZYN
położonej: 76-150 Darłowo, Gorzebądz 1, ob. Nowy Jarosław,
dla której Sąd Rejonowy w Sławnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 111138 [NKW: KO1K/00111138/1]
Suma oszacowania wynosi 196 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
147 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 19 600,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce
oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie
właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o
utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska SA III O/Koszalin 75 15001096 1210 9008 5783 0000 najpóźniej w dniu
poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość
tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w
tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00
do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat
szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń,
jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie
nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie
wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie
dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie
będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o
przysądzeniu własności.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
Grzegorz Mrowiński

Mieszkanie w Koszalinie

Km 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 88587
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-10-2022r. o godz.13:00 w Sądzie Rejonowym w
Koszalinie I Wydział Cywilny ul. Andersa 17 sala 3A odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego
prawa rzeczowego stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 9 o
powierzchni 37,01 m2, składającego się z dwóch pokoi ( jeden większy przechodni z aneksem
kuchennym, drugi mniejszy z balkonem) oraz łazienki z wc
należącego do dłużnika:Marcin Chojnowski i Patrycja Chojnowska
położonego: 75-733 Koszalin, Legnicka 6,
wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowo-Własnościowa
„RONDO” (Adres spółdzielni: 75-733 Koszalin, Legnicka 6-10)
dla którego Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 88587 [NKW: KO1K/00088587/2]
Suma oszacowania wynosi 187 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
140 475,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 18 730,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce
oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie
właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o
utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska SA III O/Koszalin 75 15001096 1210 9008 5783 0000 najpóźniej w dniu
poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne
osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do
godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy
biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli
osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub
przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie
dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą
uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu
własności.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
Grzegorz Mrowiński

1/2 części we współwłasności działki i domu w Dworku

Km 474/15

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na
podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-11-2022 o
godz. 12:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny, ul. Andersa
17, 75-950 Koszalin, pokój 4A, odbędzie się druga licytacja
ułamkowej części nieruchomości, której właścicielem jest Jan Pawlicki położonej przy
,Dworek 12, obręb Kiszkowo, 76-037 gmina Będzino , dla której Sąd Rejonowy w
Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Andersa 34, Koszalin, 75-950 Koszalin)
prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00037787/2.
Opis nieruchomości:
udział wynoszący 1/2 niewydzieloną część nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 125/15
o powierzchni 0,0771 ha zabudowana niepodpiwniczonym budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym o powierzchni uzytkowej 204,29 m2 z dobudowanym budynkiem garażowo –
gospodarczym o powierzchni 49,00 m2
Suma oszacowania wynosi 392 130,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy
oszacowania i wynosi 261 420,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien
złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 213,00
zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej
w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego
postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander bank SA III O. w Koszalinie 75 1500 1096 1210 9008 5783 0000.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik,
ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze
urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą
nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie
przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.
15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Andersa 34, Koszalin, 75-626
Koszalin.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy
bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły
powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i
uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub
przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni
przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z
chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w
wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
Grzegorz Mrowiński

1/2 działki rolnej 1,7 km od morza Bobolin gm. Darłowo

Km 348/21

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński podaje do publicznej wiadomości, że o
godzinie 10:00 w dniu 28.09.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 § 1 w
zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 8791
i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc)
druga licytacja
ułamkowej części nieruchomości położonej przy ,Bobolin, 76-150 Darłowo, dla której Sąd Rejonowy w Sławnie  Wydział IV
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00077927/8.
Opis nieruchomości:
1/2 niewydzielonej części działki gruntu nr 73/2 o powierzchni 6,4300 ha stanowiącej
niezabudowane grunty orne, posiadającej dostęp do drogi publicznej, położonej bezpośrednio
przy zaplanowanej obwodnicy miejscowości uzdrowiskowej Dąbki-Bobolin w odległości 1,7 km
od morza w linii prostej,
Suma oszacowania wynosi 1 093 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 546 550,00 zł. Zgodnie z
art. 8671§ 1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej
w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Licytant
przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 109 310,00
zł. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: Santander bank SA III O. w
Koszalinie 75 1500 1096 1210 9008 5783 0000 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje
publiczne.
Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz
osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą
nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 05.10.2022 o godzinie: 10:00.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.
15:00.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed
rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych
od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru
dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku
egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Pouczenie:
1) art. 8794 § 4 kpc
W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną.
2) art. 8795 kpc
§ 1 Przystępujący do przetargu składa rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
§ 2 Rękojmia może być także złożona komornikowi, który potwierdza ten fakt w systemie teleinformatycznym.
3) art. 8796 § 1 kpc
Przetarg w drodze elektronicznej rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili
wyznaczonej przez komornika.
4) art. 8799 kpc
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach
urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.
Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach
wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
Grzegorz Mrowiński