Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński

Mieszkanie w Koszalinie

Km 148/19

!!!! LICYTACJA ODWOŁANA  !!!!!

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 79057
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-12-2022r. o godz. 08:00 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie I Wydział Cywilny ul. Andersa 17 w sali 4a odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego
prawa rzeczowego stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 13
składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z WC o łącznej powierzchni 37,10 m2
należącego do dłużnika:Justyna Justyńska
położonego: 75-703 Koszalin, ul. Stefana Żeromskiego 30,
wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa NASZ
DOM (Adres spółdzielni: 75-546 Koszalin, ul.Szymanowskiego Karola 14)
dla którego Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 79057 [NKW: KO1K/00079057/2]
Suma oszacowania wynosi 130 592,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
97 944,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 13 059,20zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce
oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie
właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o
utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska SA III O/Koszalin 75 15001096 1210 9008 5783 0000 najpóźniej w dniu
poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość
tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w
tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00
do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat
szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń,
jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie
nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie
wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie
dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie
będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o
przysądzeniu własności.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
Grzegorz Mrowiński

Działka z małym domkiem Gorzebądz gm. Darłowo

Km 1108/19

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 111138
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-01-2023r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie I Wydział Cywilny ul. Andersa 17, w sali 3A odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 19/6 o powierzchni 0,0791 ha, stanowiącą tereny mieszkaniowe, z dostępem do drogi publicznej, zabudowaną parterowym budynkiem mieszkalnym, dobudowanym w latach 2008-2009 do przedwojennego budynku mieszkalnego połozonego na sąsiedniej działce 19/5
należącej do dłużnika:MARIUSZ JACYSZYN
położonej: 76-150 Darłowo, ob. Nowy Jarosław- Gorzebądz 1,
dla której Sąd Rejonowy w Sławnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 111138 [NKW: KO1K/00111138/1]
Suma oszacowania wynosi 196 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 130 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 600,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska SA III O/Koszalin 75 15001096 1210 9008 5783 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
Grzegorz Mrowiński