Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński

Mieszkanie w Koszalinie

Km 592/22

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  17-05-2024r. o godz.12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie przy ulicy Andersa 34 w sali nr 11   odbędzie się druga licytacja nieruchomości lokalowej  – lokalu mieszkalnego nr 3, stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z 2 pokoi, wc, przedpokoju i kuchni z wnęką prysznicową, o łącznej powierzchni 39,09 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/6 w częściach wspólnych budynku i gruntu, lokal do gruntownego remontu  
położonego: 75-950 Koszalin, Rybacka 18, 
dla którego  Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 10296   [NKW: KO1K/00010296/8]
 
Suma oszacowania wynosi 150 350,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    100 233,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 035,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  depozytowe sądu Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 17 11301017 0021 1001 5490 0004 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.15:00 oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
Grzegorz Mrowiński