Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński

!!!Druga Licytacja !!! Atrakcyjna nieruchomość Koszalin Szczecińska

Km 862/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW 27349
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  17-04-2024r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie przy ul. Andersa 17, w sali 5A odbędzie się 
druga licytacja 
wieczystego użytkowania nieruchomości  stanowiącej  działkę gruntu nr 303 o powierzchni 1,3693 ha w użytkowaniu wieczystym do dnia 17 sierpnia 2082 r. (tereny przemysłowe) zabudowanej 17 budynkami  administracyjnymi, socjalnymi, produkcyjnymi i  warsztatami o łącznej powierzchni uzytkowej 6754,50m2, w stanie technicznym do remontu lub rozbiórki, stanowiącymi odrębne nieruchomości  
należącego  do dłużnika:Produkcyjno-Usługowa Spółdzielnia Techniczna „Produs” w likwidacji
położonej: 75-122 Koszalin, Szczecińska 17, Koszalin, 
dla której  Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 27349  [NKW: KO1K/00027349/7] 
 
Suma oszacowania wynosi 2 902 140,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    1 934 760,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 290 214,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska SA III O/Koszalin 75 15001096 1210 9008 5783 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
 
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
Grzegorz Mrowiński