Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński

Udział w lokalu użytkowym Koszalin

Km 6/22

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI
ELEKTRONICZNEJ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie
art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 18.04.2024 na portalu https://elicytacje.
komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja
ułamkowej części nieruchomości położonej przy Dąbka 3A, 75-354 Koszalin, dla której Sąd
Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Andersa 34,
Koszalin, 75-950 Koszalin) prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00092002/9.
Opis nieruchomości:
udział 1/2 części we współwłasności nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny nr 1
składający się z składający się z holu, korytarza, wc, dwóch pomieszczeń biurowych, aneksu
kuchennego, dużej sali, magazynku i drugiego wc ; układ funkcjonalny mieszany, stan
techniczno – użytkowy dobry, o łącznej powierzchni 131,7400 m2 wraz z udziałem 1317/30095
w nieruchomości wspólnej. Komornik informuje i poucza, że zgodnie z art. 1013 kpc
postanowienie o przysądzeniu własności ułamkowej części nieruchomości nie narusza
obciążających ją hipotek wpisanych przed powstaniem współwłasności, co oznacza, że hipoteki
wpisane przed powstaniem współwłasności nieruchomości nie zostaną wykreślone na podstawie
postanowienia o przysądzeniu własności ułamkowej części nieruchomości
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 25.04.2024 o
godzinie: 10:00.
Suma oszacowania wynosi 294 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy
oszacowania i wynosi 196 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć
rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 29 430,00
zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 75 1500 1096 1210 9008
5783 0000 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia
rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant
zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania
postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i
oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza
nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym
imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania
wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik,
ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze
urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą
nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie
przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni
powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się
również protokół opisu i oszacowania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy
bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły
powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i
uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub
przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni
przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z
chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
Grzegorz Mrowiński