Udział 1/3 część we współwłasności domu Chałup gm. Świeszyno

Udział 1/3 część we współwłasności domu Chałup gm. Świeszyno

Km 628/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na
podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-08-2022 o
godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie z siedzibą przy Andersa 34,
75-626 Koszalin, pokój 11, odbędzie się pierwsza licytacja
ułamkowej części nieruchomości, której właścicielem jest MIECZYSŁAW SZOCIK położonej
przy Chałupy 18, 76-024 Świeszyno , dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział
VI Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Andersa 34, Koszalin, 75-950 Koszalin) prowadzi księgę wieczystą
o numerze KO1K/00008421/7.
Opis nieruchomości:
udział 1/3 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej składającej się z niezabudowanej
działki gruntu nr 84/5 o pow. 0,0646 ha oraz działki gruntu nr 84/3 o pow. 0,1823 ha,
zabudowanej wolnostojącym przedwojennym budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy
106,00 m2, z poddaszem mieszkalnym, w części podpiwniczonym oraz zniszczonymi
parterowymi budynkami gospodarczymi, w tym jeden o konstrukcji murowano-drewnianej i
pow. zabudowy 51,00 m2 oraz drewnianym o pow. zabudowy 17,00 m2
Suma oszacowania wynosi 65 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy
oszacowania i wynosi 49 350,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć
rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 580,00
zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej
w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego
postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander bank SA III O. w Koszalinie 75 1500 1096 1210 9008 5783 0000.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik,
ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze
urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą
nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie
przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.
15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Andersa 34, Koszalin, 75-626
Koszalin.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy
bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły
powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i
uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub
przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni
przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z
chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w
wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
Grzegorz Mrowiński