Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński

Dom w Koszalinie

Km 59/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie
art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 20.04.2023 na portalu https://elicytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja
nieruchomości położonej przy Chodkiewicza 9, 75-670 Koszalin, dla której Sąd Rejonowy
w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Andersa 34, Koszalin, 75-950
Koszalin) prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00016199/0.
Opis nieruchomości:
działka gruntu nr 31 w obrębie ewidencyjnym nr 28 o powierzchni 0,0475ha, zabudowana
mieszkalnym budynkiem murowanym o powierzchni użytkowej 270,00 m2
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 27.04.2023 o
godzinie: 10:00.
Suma oszacowania wynosi 514 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy
oszacowania i wynosi 385 950,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć
rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51 460,00 zł. Rękojmię
należy złożyć na rachunek bankowy komornika 75 1500 1096 1210 9008 5783
0000 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia
rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant
zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania
postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i
oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza
nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym
imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania
wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik,
ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze
urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą
nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie
przedstawiły.
Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:
Data oględzin Godziny oględzin
14.04.2023 12:00 – 12:30
W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania
nieruchomości.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy
bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły
powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i
uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub
przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni
przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z
chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
SZCZEGÓŁY: WWW.KOMORNIK-KOSZALIN.PL wzakładce licytacje
Komornik Sądowy

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
Grzegorz Mrowiński