Działka z małym domkiem Gorzebądz gm. Darłowo

Działka z małym domkiem Gorzebądz gm. Darłowo

Km 1108/19

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 111138
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-01-2023r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie I Wydział Cywilny ul. Andersa 17, w sali 3A odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 19/6 o powierzchni 0,0791 ha, stanowiącą tereny mieszkaniowe, z dostępem do drogi publicznej, zabudowaną parterowym budynkiem mieszkalnym, dobudowanym w latach 2008-2009 do przedwojennego budynku mieszkalnego połozonego na sąsiedniej działce 19/5
należącej do dłużnika:MARIUSZ JACYSZYN
położonej: 76-150 Darłowo, ob. Nowy Jarosław- Gorzebądz 1,
dla której Sąd Rejonowy w Sławnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 111138 [NKW: KO1K/00111138/1]
Suma oszacowania wynosi 196 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 130 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 600,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska SA III O/Koszalin 75 15001096 1210 9008 5783 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
Grzegorz Mrowiński