Mieszkanie w Koszalinie

Mieszkanie w Koszalinie

Km 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 88587
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-10-2022r. o godz.13:00 w Sądzie Rejonowym w
Koszalinie I Wydział Cywilny ul. Andersa 17 sala 3A odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego
prawa rzeczowego stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 9 o
powierzchni 37,01 m2, składającego się z dwóch pokoi ( jeden większy przechodni z aneksem
kuchennym, drugi mniejszy z balkonem) oraz łazienki z wc
należącego do dłużnika:Marcin Chojnowski i Patrycja Chojnowska
położonego: 75-733 Koszalin, Legnicka 6,
wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowo-Własnościowa
„RONDO” (Adres spółdzielni: 75-733 Koszalin, Legnicka 6-10)
dla którego Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 88587 [NKW: KO1K/00088587/2]
Suma oszacowania wynosi 187 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
140 475,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 18 730,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce
oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie
właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o
utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska SA III O/Koszalin 75 15001096 1210 9008 5783 0000 najpóźniej w dniu
poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne
osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do
godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy
biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli
osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub
przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie
dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą
uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu
własności.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
Grzegorz Mrowiński