1/2 części we współwłasności działki i domu w Dworku

1/2 części we współwłasności działki i domu w Dworku

Km 474/15

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na
podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-11-2022 o
godz. 12:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny, ul. Andersa
17, 75-950 Koszalin, pokój 4A, odbędzie się druga licytacja
ułamkowej części nieruchomości, której właścicielem jest Jan Pawlicki położonej przy
,Dworek 12, obręb Kiszkowo, 76-037 gmina Będzino , dla której Sąd Rejonowy w
Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Andersa 34, Koszalin, 75-950 Koszalin)
prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00037787/2.
Opis nieruchomości:
udział wynoszący 1/2 niewydzieloną część nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 125/15
o powierzchni 0,0771 ha zabudowana niepodpiwniczonym budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym o powierzchni uzytkowej 204,29 m2 z dobudowanym budynkiem garażowo –
gospodarczym o powierzchni 49,00 m2
Suma oszacowania wynosi 392 130,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy
oszacowania i wynosi 261 420,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien
złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 213,00
zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej
w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego
postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander bank SA III O. w Koszalinie 75 1500 1096 1210 9008 5783 0000.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik,
ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze
urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą
nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie
przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.
15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Andersa 34, Koszalin, 75-626
Koszalin.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy
bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły
powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i
uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub
przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni
przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z
chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w
wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
Grzegorz Mrowiński