1/2 działki rolnej 1,7 km od morza Bobolin gm. Darłowo

1/2 działki rolnej 1,7 km od morza Bobolin gm. Darłowo

Km 348/21

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński podaje do publicznej wiadomości, że o
godzinie 10:00 w dniu 28.09.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 § 1 w
zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 8791
i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc)
druga licytacja
ułamkowej części nieruchomości położonej przy ,Bobolin, 76-150 Darłowo, dla której Sąd Rejonowy w Sławnie  Wydział IV
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00077927/8.
Opis nieruchomości:
1/2 niewydzielonej części działki gruntu nr 73/2 o powierzchni 6,4300 ha stanowiącej
niezabudowane grunty orne, posiadającej dostęp do drogi publicznej, położonej bezpośrednio
przy zaplanowanej obwodnicy miejscowości uzdrowiskowej Dąbki-Bobolin w odległości 1,7 km
od morza w linii prostej,
Suma oszacowania wynosi 1 093 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 546 550,00 zł. Zgodnie z
art. 8671§ 1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej
w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Licytant
przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 109 310,00
zł. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: Santander bank SA III O. w
Koszalinie 75 1500 1096 1210 9008 5783 0000 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje
publiczne.
Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz
osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą
nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 05.10.2022 o godzinie: 10:00.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.
15:00.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed
rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych
od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru
dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku
egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Pouczenie:
1) art. 8794 § 4 kpc
W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną.
2) art. 8795 kpc
§ 1 Przystępujący do przetargu składa rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
§ 2 Rękojmia może być także złożona komornikowi, który potwierdza ten fakt w systemie teleinformatycznym.
3) art. 8796 § 1 kpc
Przetarg w drodze elektronicznej rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili
wyznaczonej przez komornika.
4) art. 8799 kpc
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach
urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.
Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach
wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
Grzegorz Mrowiński