Kawalerka w Koszalinie

Kawalerka w Koszalinie

Km 509/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 86163

W dniach 04 października 2021r. o godzinie 10:00 i 11 października 2021r. o godzinie 10:00 lokal zostanie udostępniony do obejrzenia.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-10-2021r. o godz.09:50 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie przy ul. Andersa 17 w sali 1A odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 4 składający się z pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju oraz łazienki o łącznej powierzchni 32,66 m2 wraz z udziałem 174/10000 w nieruchomości wspólnej
należącej do dłużnika:Agnieszka Dubicka
położonej: 75-075 Koszalin, ul. Mariańska 14, Koszalin,
dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 86163 [NKW: KO1K/00086163/0]
Suma oszacowania wynosi 167 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 125 850,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 780,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska SA III O/Koszalin 75 15001096 1210 9008 5783 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, a w dniach 04 października 2021r. o godzinie 10:00 i 11 października 2021r. o godzinie 10:00 lokal zostanie udostępniony do obejrzenia.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
Grzegorz Mrowiński