Duże mieszkanie w Darłowie

Duże mieszkanie w Darłowie

Km 695/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 100649/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-06-2021r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie I Wydział Cywilny przy ul. Andersa 17 w sali 4A odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej  stanowiącej   lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 131,80 m2 wraz z udziałem 3533/10000 w nieruchomości wspólnej  położony na pierwszej i drugiej kondygnacji (lokal dwupoziomowy) w budynku w zabudowie wolnostojącej   

należący  do dłużnika:Andrzej Owczarek i Alicja Owczarek

położony: 76-150 Darłowo, Emilii Plater 30, Darłowo, 

dla którego  Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych 

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 100649/6   [NKW: KO1K/00100649/6]

Suma oszacowania wynosi 317 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    237 900,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 720,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Santander Bank Polska SA III O/Koszalin 75 15001096 1210 9008 5783 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
Grzegorz Mrowiński