Działka z budynkiem byłej gorzelni nad jeziorem

Działka z budynkiem byłej gorzelni nad jeziorem

Km 375/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 104894
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-04-2021r. o godz. 13:30 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie I Wydział Cywilny przy ul. Andersa 17 w sali 4A odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 8/50 w obrębie nr 0060 Cetuń o powierzchni 0,3002 ha zabudowaną wolnostojącym budynkiem użytkowym byłej gorzelni w stanie kwalifikującym się do remontu kapitalnego, bądź rozbiórki w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków
należącej do dłużnika:Iwona Nolberczak (pop. Nowacka)
położonej: 76-010 Polanów, Cetuń ,
dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 104894 [NKW: KO1K/00104894/6]
Suma oszacowania wynosi 115 340,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 86 505,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 534,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska SA III O/Koszalin 75 15001096 1210 9008 5783 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
Grzegorz Mrowiński