Droga dojazdowa do działek Węgorzewo

Droga dojazdowa do działek Węgorzewo

Km 1010/18

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 103697

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-03-2021r. o godz.11:40 w w sali konferencyjnej na 6 piętrze budynku przy ul. Zwycięstwa 137 w Koszalinie odbędzie się druga licytacja udziału 9/40 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej niezabudowane działki gruntu nr 68/5 oraz 260/17 o łącznej powierzchni 1,2292 ha, wg mpzp opisane jako „Tereny łąki i pastwisk” , które stanowić mają wewnętrzne drogi dojazdowe do sąsiednich działek
należącego do dłużnika:Robert Zabłocki
położonej: 76-004 Sianów,
dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 103697 [NKW: KO1K/00103697/8]
Suma oszacowania wynosi 3 319,00, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 1659,50 zł.

Przystępujący do przetargu nie jest obowiązany złożyć rękojmii (art. 10136 w zw. z art. 8671 § 1 kpc) .


Zgodnie natomiast z art 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy do godziny osiemnastej dnia następnego (nie dotyczy dni wolnych od pracy).
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
Grzegorz Mrowiński