Działki rolne Biesiekierz

Działki rolne Biesiekierz

Km 850/19

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 4679

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-05-2021r. o godz. 11:00 w kancelarii komornika mieszczącej się w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 155/2 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej
rolne działki gruntu nr 300/1, 223, 266/1, 279/1, 294/1 oraz 253/3 o łącznej powierzchni 7,7500 ha
należącej do dłużnika:Andrzej Walczak
położonej: 76-039 Biesiekierz, Biesiekierz,
dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 4679 [NKW: KO1K/00004679/2]
Suma oszacowania wynosi 292 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 146 200,00zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 29 240,00 zł w kasie kancelarii lub lub na urzędowe konto komornika: Santander Bank Polska SA 75 15001096 1210 9008 5783 0000 najpóźniej w dniu poprzedzjącym przetarg.

Zgodnie natomiast z art 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy do godziny osiemnastej dnia następnego (nie dotyczy dni wolnych od pracy).
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
Na dwa tygodnie przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
Grzegorz Mrowiński