Druga licytacja Apartament w Mielnie nr 31

Druga licytacja Apartament w Mielnie nr 31

Km 702/18

Lokal będzie można zobaczyć w poniedziałki: 19 i 26 października  2020r. o godz: 9:00

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 101459
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-08-2020r. o godz.13:30 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie przy ul. Andersa 17 w sali 6A odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 31, składający się z pokoju z wnęką kuchenną, pokoju, przedpokoju i łazienki, o powierzchni 76,73 m2 wraz z udziałem 251/10000 części w nieruchomości wspólnej, do lokalu przynależy balkon z widokiem na jezioro Jamno i częściowo na Morze Bałtyckie

położony: 76-032 Mielno, Pogodna 6, Unieście,
dla którego Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 101459 [NKW: KO1K/00101459/4]
Suma oszacowania wynosi 797 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 598 050,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 79 740,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska SA III O/Koszalin 75 15001096 1210 9008 5783 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
Grzegorz Mrowiński