WitamyKancelariaLicytacjeWnioskiLinkiKontakt
Siedziba kancelarii:

ul. Zwycięstwa 155/2
75 950 Koszalin

tel.  94-342-09-73
fax. 94-342-09-73

Kancelaria czynna jest:
poniedziałek - piątek 09:00 - 15:00,
wtorek  09:00 - 16:00.

email kancelaria@komornik-koszalin.pl


nieruchomość w Mielnie 2019-06-17

Km 811/17 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 53913
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  17-06-2019r. o godz.13:00 w Sądzie rejonowym w Koszalinie przy ul. Andersa 34 w sali 11   odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej 
działkę gruntu nr 320/14 o powierzchni 0,1018 ha stanowiącej  tereny mieszkaniowe – B, zabudowanej zdewastowanymi budynkiem mieszkalno-pensjonatowym o pow. uż. 530,71 m2 i budynkiem niemieszkalnym o pow. uż. 33,70 m2,  wymagającymi kapitalnego remontu
należącej  do dłużnika:Dariusz Smoleń- Grat
położonej: 76-032 Mielno, Gałczyńskiego 23,
  dla której  Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 53913   [NKW: KO1K/00053913/3]
Suma oszacowania wynosi 759 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    569 625,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 75 950,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Santander Bank Polska SA III O/Koszalin 75 15001096 1210 9008 5783 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.15:00 oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 Komornik Sądowy
 Grzegorz Mrowiński


201904011343.pdf
powrót

 

©Aigel AB 2013