WitamyKancelariaLicytacjeWnioskiLinkiKontakt
Siedziba kancelarii:

ul. Zwycięstwa 155/2
75 950 Koszalin

tel.  94-342-09-73
fax. 94-342-09-73

Kancelaria czynna jest:
poniedziałek - piątek 09:00 - 15:00,
wtorek  09:00 - 16:00.

email kancelaria@komornik-koszalin.pl


dom w Darłowie 2018-12-21
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  21-12-2018r. o godz. 12:30 w Sadzie Rejonowym w Koszalinie przy ul.Andersa 34 w sali 14    odbędzie się druga licytacja położonych w Darłowie przy ul. Wenedów 20  dwóch nieruchomości  należących  do dłużnika Grażyny Szafraniec  i stanowiących zorganizowaną całość:
1) działki gruntu nr 271/10  o powierzchni 0,0128 ha zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym w zabudowie szeregowej o powierzchni 264,52m2 
  dla której  Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 19574   [NKW: KO1K/00019574/4]
Suma oszacowania wynosi 488 030,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     325 353,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 48 803,00zł.
2)  działki gruntu nr 271/12  o powierzchni 0,0034ha stanowiącej zurbanizowane tereny niezabudowane 
  dla której  Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 42989   [NKW: KO1K/00042989/6]
Suma oszacowania wynosi 3 718,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     2 478,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 371,80zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: 75 15001096 1210 9008 5783 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.15:00 oraz przeglądać w     kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 Komornik Sądowy
 Grzegorz Mrowiński


201804091519.pdf 201804091520.pdf
powrót

 

©Aigel AB 2013