WitamyKancelariaLicytacjeWnioskiLinkiKontakt
Siedziba kancelarii:

ul. Zwycięstwa 155/2
75 950 Koszalin

tel.  94-342-09-73
fax. 94-342-09-73

Kancelaria czynna jest:
poniedziałek - piątek 09:00 - 15:00,
wtorek  09:00 - 16:00.

email kancelaria@komornik-koszalin.pl


dom w Koszalinie 2018-05-16
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie
Grzegorz Mrowiński
Kancelaria Komornicza  ul.Zwycięstwa 155/2, 75-605 Koszalin
tel. (094) 342-09-73  e-mail: kancelaria@komornik-koszalin.pl
www.komornik-koszalin.pl
Konto Bankowe:
BZ WBK SA III O/Koszalin
75 15001096 1210 9008 5783 0000
  Km 473/17
  

 
                                            OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
 


 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-05-2018r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie przy ul. Andersa 17  w sali 1A odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej 
działkę gruntu nr 123/2 w obrębie ewidencyjnym 11 o powierzchni 0,0658 ha zabudowaną domem jednorodzinnym wolnostojącym parterowym z wbudowanym garażem o powierzchni uż. 122,70 m2 oraz wolnostojącym budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 24,00 m2. Nieruchomość obciążona jest służebnością mieszkania, która zostanie utrzymana w mocy
należącej  do dłużnika:Błażej Bielawowski
położonej: 75-232 Koszalin, Kosynierów 41,
  dla której  Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 28001   [NKW: KO1K/00028001/3]
Suma oszacowania wynosi 472 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     354 300,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 240,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
BZ WBK SA III O/Koszalin 75 15001096 1210 9008 5783 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
     Asesor Komorniczy                                                                        Komornik Sądowy
  Magdalena Drzewiecka                                                                   Grzegorz Mrowiński

201803011342_0002.pdf
powrót

 

©Aigel AB 2013