WitamyKancelariaLicytacjeWnioskiLinkiKontakt
Siedziba kancelarii:

ul. Zwycięstwa 155/2
75 950 Koszalin

tel.  94-342-09-73
fax. 94-342-09-73

Kancelaria czynna jest:
poniedziałek - piątek 09:00 - 15:00,
wtorek  09:00 - 16:00.

email kancelaria@komornik-koszalin.pl


działki Powidz gm. Polanów 2018-03-26
OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński (tel. (094) 342-09-73) ogłasza, że dnia 26-03-2018r. w kancelarii  mieszczącej się w Koszalinie ul.Zwycięstwa 155/2 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonych w Powidzu gmina Polanów:

- o godz. 12:00 nieruchomości  stanowiącej   niezabudowaną działkę gruntu nr 91/20 o powierzchni 0,3069ha z wydaną decyzją o warunkach zabudowy,  dla której  Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 99903   [NKW: KO1K/00099903/4]
Suma oszacowania wynosi 28 766,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi 21 574,50zł.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, to jest 2 876,60zł

- o godz. 12:10  1/54 niewydzielonej części nieruchomości  działki gruntu nr 91/58,   o powierzchni 1,6363 ha, stanowiącej drogę dojazdową,  dla której  Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 99368   [NKW: KO1K/00099368/1]
Suma oszacowania udziału wynosi 2 839,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi 2 129,25zł.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 283,90zł


Rekojmię należy  wpłacić  w kasie kancelarii lub lub na urzędowe konto komornika : BZ WBK SA III O/Koszalin 75 15001096 1210 9008 5783 0000 najpóźniej w dniu poprzedzjącym przetarg. 

Zgodnie natomiast z art 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy do godziny osiemnastej dnia następnego. 
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art.8672§4 kpc)

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.


                                                                                             Komornik Sądowy
                                                                                            Grzegorz Mrowiński


201802211656.pdf 201802211659.pdf
powrót

 

©Aigel AB 2013