WitamyKancelariaLicytacjeWnioskiLinkiKontakt
Siedziba kancelarii:

ul. Zwycięstwa 155/2
75 950 Koszalin

tel.  94-342-09-73
fax. 94-342-09-73

Kancelaria czynna jest:
poniedziałek - piątek 09:00 - 15:00,
wtorek  09:00 - 16:00.

email kancelaria@komornik-koszalin.pl


mieszkanie Koszalin 2018-03-28LOKAL BĘDZIE MOŻNA OBEJRZEĆ 23 marca 2018r. w godz: 16:00-16:30

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 96369
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  28-03-2018r.r. o godz. 13:00 w  Sądzie Rejonowym w Koszalinie przy ul. Andersa 17 w sali  5A  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej
stanowiącej   lokal mieszkalny nr 11 składający się z trzech pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki z wc oraz z dwóch pomieszczeń przynależnych stanowiących balkony o łącznej powierzchni 97,64 m2 wraz z udziałem 9764/350490 w nieruchomości wspólnej 
należący  do dłużnika:Cezary Ossowski
położony: 75-036 Koszalin, Kaszubska 6A,
  dla którego  Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 96369   [NKW: KO1K/00096369/7]
Suma oszacowania wynosi 456 350,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     342 262,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 635,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
BZ WBK SA III O/Koszalin 75 15001096 1210 9008 5783 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.15:00 oraz przeglądać w     kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
     Asesor Komorniczy                                                                        Komornik Sądowy
  Magdalena Drzewiecka                                                                   Grzegorz Mrowińskipowrót

 

©Aigel AB 2013