WitamyKancelariaLicytacjeWnioskiLinkiKontakt
Siedziba kancelarii:

ul. Zwycięstwa 155/2
75 950 Koszalin

tel.  94-342-09-73
fax. 94-342-09-73

Kancelaria czynna jest:
poniedziałek - piątek 09:00 - 15:00,
wtorek  09:00 - 16:00.

email kancelaria@komornik-koszalin.pl


działka budowlana w Biesiekierzu 2018-03-01
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW 23185


Km 890/17
 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-03-2018r. o godz. 11:00 w kancelarii  mieszczącej się w Koszalinie ul.Zwycięstwa 155/2  odbędzie się pierwsza licytacja  nieruchomości  stanowiącej  
niezabudowaną działkę gruntu nr 242/7 o powierzchni 0,4225 ha z wydaną decyzją o warunkach zabudowy domem jednorodzinnym budynkiem gospodarczym  
należącej  do dłużnika:Krzysztof Ibek
położonej: 76-039 Biesiekierz, Biesiekierz przy drodze krajowej Szczecin-Gdańsk, 
dla której  Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 23185   [NKW: KO1K/00023185/1]
Suma oszacowania wynosi 109 174,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi 81 880,50zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 10 917,40zł w kasie kancelarii lub lub na urzędowe konto komornika : BZ WBK SA III O/Koszalin 75 15001096 1210 9008 5783 0000 najpóźniej w dniu poprzedzjącym przetarg. 

Zgodnie natomiast z art 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy do godziny osiemnastej dnia następnego.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. 
Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz.09:00  do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

                                                                                             Komornik Sądowy
                                                                                            Grzegorz Mrowiński


201802011220.pdf 201802011220-1.pdf
powrót

 

©Aigel AB 2013