WitamyKancelariaLicytacjeWnioskiLinkiKontakt
Siedziba kancelarii:

ul. Zwycięstwa 155/2
75 950 Koszalin

tel.  94-342-09-73
fax. 94-342-09-73

Kancelaria czynna jest:
poniedziałek - piątek 09:00 - 15:00,
wtorek  09:00 - 16:00.

email kancelaria@komornik-koszalin.pl


1/2 część działek w Mielnie 2017-10-26

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 6016

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-10-2017r. o godz. 11:00 w kancelarii mieszczącej się w Koszalinie przy ul.Zwycięstwa 155/2 odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działki gruntu:

- nr 322/5 o powierzchni 0,1330 ha położonej na obszarze oznaczonym w Studium uikzp gminy Mielno jako teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej z wyłączeniem zabudowy rekreacji indywidualnej i sezonowej turystycznej bazy noclegowej (kempingów i pół namiotowych) oraz

- nr 13/3 o powierzchni 0,1444ha położonej na obszarze oznacznonym w MPZP jako teren zabudowy usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

należącej do dłużnika:Jadwiga Grembowska

położonej: 76-032 Mielno, Mielno,

dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 6016 [NKW: KO1K/00006016/1]

Suma oszacowania wynosi 191 370,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 143 527,50zł.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 75-605 Koszalin ul.Zwycięstwa 155/2 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 19 137,00zł w gotówce lub na urzędowe konto komornika : BZ WBK SA III O/Koszalin 75 15001096 1210 9008 5783 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

 

Asesor Komorniczy Komornik Sądowy

Magdalena Drzewiecka Grzegorz Mrowiński


dziaki.pdf
powrót

 

©Aigel AB 2013