WitamyKancelariaLicytacjeWnioskiLinkiKontakt
Siedziba kancelarii:

ul. Zwycięstwa 155/2
75 950 Koszalin

tel.  94-342-09-73
fax. 94-342-09-73

Kancelaria czynna jest:
poniedziałek - piątek 09:00 - 15:00,
wtorek  09:00 - 16:00.

email kancelaria@komornik-koszalin.pl


Ogklędziny lokali!!!! lokale użytkowe Koszalin 2017-10-10

 

LOKALE BĘDZIE MOZNA OBEJRZEĆ:

27 września i 05 października 2017r. w godz: 16:00-16:20

(w/w terminy mogą ulec zmianie) 

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-10-2017r. o godz. 13:00 w sali nr 11 budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie przy ul. Andersa 34 odbędzie się pierwsza licytacja trzech nieruchomości lokalowych o łącznej powierzchni użytkowej 220,24 m2 stanowiących zorganizowaną gospodarczo całość składającą się:

z lokalu użytkowego nr 9  wraz z udziałem 197/10000 w nieruchomości wspólnej

z lokalu użytkowego nr 10  wraz z udziałem 294/10000 w nieruchomości wspólnej

z lokalu użytkowego nr 11  wraz z udziałem 798/10000 w nieruchomości wspólnej

należących do dłużnika:Mirosław Skarżyński i Władysława Skarżyńska

położonych: 75-950 Koszalin, Małopolska 1a,

dla których Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgi wieczyste o numerach KO1K/59686/4 KO1K/59687/1, KO1K/59688/8.

Łączna suma oszacowania lokali wynosi 456 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 342 075,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 610,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BZ WBK SA III O/Koszalin 75 15001096 1210 9008 5783 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Grzegorz Mrowińskipowrót

 

©Aigel AB 2013